آزمایش میز لرزه


در بررسی طیف پاسخ لرزه‌ای خاک، پریود اساسی، ضریب امپدانس، مدول برشی، میرایی، تابع تبدیل و اندرکنش خاک و سازه در برابر بارهای لرزه‌ای از دستگاه میز لرزه استفاده می‌شود. در این دستگاه دامنه‌ی نوسان و شتاب موجود در محتوای یک شتاب‌نگاشت به وسیله سیستم کنترل و جک هیدرولیکی با توان بالا به نمونه اعمال می‌گردد. سنسورهای مختلف تعبیه شده در دستگاه اعم از شتاب‌سنج، تغییرمکان‌سنج، انحراف‌سنج و فشار سنج امکان بررسی پارامترهای دینامیکی و لرزه‌ای در سیستم خاک و سازه را فراهم نموده است. این دستگاه در دو اندازه و توان تولید گردیده است که در ابعاد مدل، نیروی برشی و دامنه نوسان تمایز دارند. از مهم‌ترین قابلیت‌ها این دستگاه عبارتند: - بررسی طیف پاسخ خاک و پی به امواج مکانیکی به ویژه موج برشی بستر - مطالعه اندرکنش خاک و سازه - اندازه‌گیری پریودهای اساسی و سایر مودهای لرزه‌ای - اعمال شتاب‌نگاشت معین به روش مکان و شتاب-کنترل - تعیین مدول برشی، میرایی و ضریب امپدانس در فصل مشترک لایه‌های خاکی و بستر صلب

Shear Displacement Range (mm)Waveform Frequency (Hz)Shear Loading Capacity (kN)Dimensions (cm)Model IDApp. Name
250 25 50 100×150 MTM-SHT-S Shaking Table-Small
300 25 100 200×300 MTM-SHT Shaking Table

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top