خاك


مطالعة رفتار خاک در مهندسي ژئوتکنيک از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. رفتار خاک شامل "روابط تنش-کرنش"، "تعيين مقاومت برشي" و "ارزيابي مکانيسم تغيير حجم" است. با استفاده از دستگاه‌هاي آزمايشگاهي مي‌توان مطالعات جامع و کنترل ‌شده‌اي بر روي رفتار انواع خاکها بعمل آورد. کنترل مسير تنش دلخواه، شرايط زهکشي، فشار محدود کننده، شرايط K0، اندازه‌گيري تغيير شکلها يا کرنش با دقت مورد نظر، اعمال بارگذاري سيکلي و ديناميکي از جمله مزاياي اصلي دستگاه‌هاي آزمايشگاهي هستند.

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top