شرکت مواد ساخت آزما ویستا
تغییر حجم سنج

توضیحات

در نمونه‌های آزمایشگاهی اندازه‌ گیری تغییرات حجم آب، چه در آزمایشات مقاومتی و چه هیدرولیکی بسیار حائز اهمیت است. جهت اندازه‌گیری تغییرات حجم آب منفذی نمونه¬های اشباع و غیراشباع و تغییرات حجم سلول نمونه‌های غیراشباع به صورت اتوماتیک و پیوسته از دستگاه سیستم تغییر حجم سنج آب استفاده می‌گردد.

مشحصات فنی

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top