شرکت مواد ساخت آزما ویستا
تک محوری اتوماتیک

دریافت کاتالوگ

توضیحاتمحاسبه مقاومت خاک در شرایط محصور نشده از جمله نتایج مورد نیاز در مطالعات ژئوتکنیک روی خاک چسبنده است. در این آزمایش مقاومت نمونه در برابر تغییر شکل مطابق با استاندارد ASTM D2166 ارزیابی می‌شود. دستگاه حاضر در دو نوع معمولی و دیجیتال قابل عرضه است.

مشحصات فنی

Global Material Testing Manufacturers شرکت مواد ساخت آزما ویستا
Automatic Unconfined Compression Designation: ASTM D2166 دستگاه تک محوری اتوماتیک طراحی بر مبنای ASTM D2166
General Info. مشخصات کلی
Product ID MTM-AUC MTM-AUC شناسه محصول
Function Unconfined Compressive Strength of Soils تعیین مقاومت محصور نشده خاک کاربرد محصول
Speciality Full Automatic Process فرآیند تمام اتوماتیک بارگذاری، قرائت و ثبت نتیجه ویژگی شاخص
Specifications توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه
Max. Load 10 kN 10 کیلو نیوتن حداکثر نیرو
Displacement Range 40 mm 40 میلی‌متر دامنه تغییرمکان
Sample Diameter 38, 50, 75, 100 mm 38، 50، 75 و 100 میلی‌متر قطر نمونه آزمایش
Measurement Precision Load (1 N) نیرو (یک نیوتن) دقت اندازه‌گیری
Displacement (0.01 mm) تغییرمکان (یک صدم میلی‌متر)
Control Types Axial Strain Control کنترل تغییر مکان محوری نوع کنترل بارگذاری
Data Logging Frequency Up to 60 Points per min. تا 60 نقطه یر دقیقه فرکانس ثبت اطلاعات
Data Output Extension .xls (Compatible with MS Excel) همخوان با نرم‌افزار مایکروسافت اکسل فرمت ثبت نتایج
Capabilities Automatic Data Logger قرائت و ثبت نتیجه به صورت اتوماتیک سایر قابلیت‌ها
Concurrent Test Monitoring on PC (Optional) اتصال به رایانه و پایش نتایج همزمان با آزمایش (در صورت درخواست)
Operator-Error Free حذف خطای کاربر

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top