شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه برش مستقیم 100×100

دریافت کاتالوگ

توضیحات

برش مستقیم یکی از قدیمیترین و رایجترین آزمایشهای ژئوتکنیک جهت تعیین مقاومت برشی خاک و پارامترهای مربوط به آن است. این آزمایش که اغلب در مقیاس 10×10 انجام میشود، مقاومت خاک در برابر اعمال برش تحت بارهای قائم مختلف اندازهگیری شده و به کمک نتایج حاصل شده مقدار چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک قابل تعیین است. در این دستگاه تمامی متغیرها از جمله زمان، تغییر مکان افقی و قائم، نیروهای افقی و قائم و سرعت انجام آزمایش به صورت خودکار اعمال شده یا قرائت میگردد و نهایتاً در قالب یک فایل اکسل در کارت حافظهی دستگاه ذخیرهسازی میشود. به این ترتیب عملاً از خطای کاربر در انجام تست یا قرائت اجتناب شده است. ضمن آنکه با تکرار آزمایش و یافتن نقاط بیشتر، میتوان پوش گسیختگی مور-کولمب را برای آن خاک ترسیم نمود.

مشحصات فنی

Global Material Testing Manufacturers شرکت مواد ساخت آزما ویستا
Automatic Direct Shear 100×100
Designation: ASTM D3080
دستگاه برش مستقیم اتوماتیک 100×100
طراحی بر مبنای ASTM D3080
General Info. مشخصات کلی
Product ID General Info. MTM-ADS 10×10 شناسه محصول
Function Soil Direct Shear Testing آزمایش برش مستقیم خاک کاربرد محصول
Speciality Shear Strength, Mohr-Coulomb Parameters مقاومت برشی، پارامترهای مدل مور-کولمب ویژگی شاخص
Specifications توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه
Max. Load 5 kN - Normal/Shear Direction 5 کیلو نیوتن در دو جهت قائم و برشی حداکثر نیرو
Displacement Range 15 mm 15 میلی‌متر دامنه تغییرمکان
Sample Diameter 100x100x25 (mm3) 100 در 100 در 25 میلی‌متر قطر نمونه آزمایش
Measurement Precision Normal/Shear Load (1 N) نیرو در دو جهت برشی و قائم (یک نیوتن) دقت اندازه‌گیری
Normal/Shear Displacement (0.01 mm) تغییرمکان در دو جهت برشی و قائم (یک صدم میلی‌متر)
Control Types Monotonic Shear Strain Control کنترل کرنش برشی نوع کنترل بارگذاری
Constant Normal Stress Control کنترل تنش قائم
Data Logging Frequency Up to 60 Points per min. تا 60 نقطه بر دقیقه فرکانس ثبت اطلاعات
Data Output Extension .xls (Compatible with MS Excel) همخوان با نرم‌افزار مایکروسافت اکسل فرمت ثبت نتایج
Capabilities Concurrent Test Monitoring on PC (Optional) اتصال به رایانه و پایش نتایج همزمان با آزمایش
(در صورت درخواست)
سایر قابلیت‌ها
Automatic Data Logger ثبت نتایج به صورت اتوماتیک
Pneumatic Normal Load System کنترل اتوماتیک تنش قائم
Operator-Error Free حذف بارگذاری دستی و خطای کاربر

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top