شرکت مواد ساخت آزما ویستا
دستگاه بیرون کشش دینامیک 90×50×50

دریافت کاتالوگ

توضیحاتدر این دستگاه نیروی افقی جهت بیرون کشیدن المان‌های مسلح‌کننده به وسیله سیستم سروُهیدرولیک تا مرز 10 کیلونیوتن اعمال می‌شود و نوع بارگذاری اعم از تنش-کنترل، کرنش-کنترل، Monotonic و یا Cyclic توسط کاربر انتخاب می‌گردد. مدل خاک مسلح در این دستگاه در ابعاد 90×50×50 سانتی‌متر به روش تراکم مرطوب کوبیده شده و تحت سربار قائم قرار می‌گیرد. بالشتک هوا وظیفه اعمال سربار قائم را تا مرز 75 کیلوپاسکال بر عهده دارد. نتایج آزمایش بدون دخالت کاربر قرائت شده و در قالب فایل اکسل در رایانه دستگاه ذخیره می‌گردد

مشحصات فنی

Global Material Testing Manufacturers شرکت مواد ساخت آزما ویستا
Dynamic Pullout/Small Designation: ASTM D6706 دستگاه بیرون کشش دینامیکی 60×40×40 طراحی بر مبنای ASTM D6706
General Info. مشخصات کلی
Product ID MTM-DPO-S MTM-DPO-S شناسه محصول
Function Soil Reinforcement Element Pull-out Test مقاومت مصالح مسلح‌کننده خاک در برابر بیرون کشش کاربرد محصول
Speciality Dynamic Pollout, Interface Friction بیرون کشش دینامیکی، تعیین اصطکاک سطح تماس ویژگی شاخص
Specifications توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه
Max. Load 10 kN 10 کیلونیوتن حداکثر نیرو
Displacement Range 50 mm 50 میلی‌متر دامنه تغییرمکان
Box Dimensions 40×40×60 cm3 60 ×40 ×40 سانتی‌متر مکعب ابعاد جعبه مدل
Surcharge Pressure up to 75 kPa تا 75 کیلوپاسکال فشار سربار خاک
Measurement & Logging Pullout Load (1 N) نیروی بیرون کشش (یک نیوتن) دقت اندازه‌گیری
Pullout Displacement (0.01 mm) جابجایی در جهت بیرون کشش (یک صدم میلی‌متر)
Surcharge Pressure (1 kPa) فشار سربار قائم (یک کیلوپاسکال)
Control Types Monotonic/Cyclic Loading بارگذاری مونوتونیک و سیکلیک نوع کنترل بارگذاری
Force/Displacement Control کنترل نیرو و تغییرمکان
Data Logging Frequency Up to 100 Points per Sec. تا صد نقطه بر ثانیه فرکانس ثبت اطلاعات
Data Output Extension .xls (Compatible with MS Excel) همخوان با نرم‌افزار مایکروسافت اکسل فرمت ثبت نتایج
Capabilities 100 Hz Controlling Process فرآیند پردازش با فرکانس 100 هرتز سایر قابلیت‌ها
Top Pressure Controlled Air Padding کنترل فشار سربار توسط بالشتک هوا
Hydraulic Loading Actuator بارگذاری با استفاده از سیستم هیدرولیک
Data Filtering & Setpoint Monitoring اصلاح نتایج و پایش همزمان دستور و بازخورد
Avoided Operator Error حذف خطای کاربر

تمامی حقوق برای شرکت مواد ساخت آزماویستا محفوظ می باشد

Scroll to Top